Polityka prywatności

 

Stosowana przez PERMA sp. z o.o. z siedzibą na ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań (numer KRS: 0000640648; NIP: 7792447759, REGON: 365586721) polityka prywatności w ramach serwisu www.vivet.tv.

§1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy dokument, dalej zwany: „Polityką Prywatności” lub „PP”, określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez administratora serwisu.
 2. Administrator serwisu, tj. PERMA sp. z o.o. z siedzibą na ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań, jest administratorem danych osobowych zebranych od Użytkowników serwisu.
 3. PP nie określa warunków użytkowania serwisu wskazanych w Regulaminie.
 4. Administrator serwisu podejmuje wszelkie działania wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych Administratorowi serwisu jest zupełnie dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może utrudnić albo w niektórych przypadkach uniemożliwić użytkowanie serwisu. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili cofnąć udzieloną przez siebie Administratorowi serwisu zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnej chwili za pośrednictwem stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy w serwisie www.vivet.tv (zakładka kontakt)
 6. Użytkownik ma prawo wglądu w dowolnym momencie w swoje dane osobowe w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Użytkownik ma możliwość wglądu w swoje dane osobowe za pośrednictwem Panelu Użytkownika w serwisie www.vivet.tv, gdzie może dokonywać także ich weryfikacji, modyfikacji albo zażądać ich usunięcia.
 7. Administrator serwisu zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych Użytkownika na jego żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 30 dni od otrzymania takiego żądania. Użytkownik może wystosować takie żądanie w dowolnej chwili za pośrednictwem Panelu Użytkownika w serwisie www.vivet.tv. Administrator serwisu informuje Użytkownika o usunięciu jego danych osobowych.
 8. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo żądania od Administratora serwisu ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora serwisu jego danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z tych uprawnień w dowolnej chwili za pośrednictwem Panelu Użytkownika w serwisie www.vivet.tv. Administrator serwisu informuje Użytkownika o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych lub wstrzymaniu ich przetwarzania w związku z otrzymanym żądaniem lub sprzeciwem Użytkownika.
 9. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora serwisu przez cały okres istnienia konta użytkownika, a także po jego usunięciu przez czas i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności ewentualnego sprzecznego z przepisami prawa korzystania z serwisu.
 10. Użytkownik ma prawo do niepodlegania decyzjom wywołującym wobec jego osoby skutki prawne lub podobnie wpływającym na jego osobę w inny istotny sposób, a opartym na przetwarzaniu jego danych osobowych wyłącznie w sposób zautomatyzowany (za pomocą systemów informatycznych), w tym za pomocą profilowania danych. Użytkownik może zgłosić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie w sposób zautomatyzowany (za pomocą systemów informatycznych), w tym za pomocą profilowania danych, za pośrednictwem Panelu Użytkownika w serwisie www.vivet.tv, a Administrator serwisu ma obowiązek zastosowania się do takiego sprzeciwu.
 11. W przypadku naruszenia przez Administratora serwisu zasad i przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może wystąpić ze skargą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych albo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli naruszenie wyrządziło Użytkownikowi szkodę lub naruszyło jego dobra osobiste, Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia od Administratora serwisu odszkodowania/zadośćuczynienia przed sądem powszechnym.

 

§2. Zakres gromadzenia danych.
 1. Korzystanie przez Użytkownika z nieodpłatnych elementów serwisu wymaga podania następujących danych:
  1. adresu poczty elektronicznej (email),
  2. loginu,
  3. adresu IP, poprzez automatyczne zidentyfikowanie użytkownika przez system www.vivet.tv
 2. Korzystanie przez Użytkownika z płatnych elementów serwisu może wymagać podania – oprócz danych wskazanych w ust. 1 – także:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu zamieszkania,
  3. adres korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż̇ adres zamieszkania,
  4. numeru telefonu.
 3. Po usunięciu konta przez Użytkownika Administrator serwisu przetwarza dane wymienione w ust. 1 i 2 jedynie w celu:
  1. rozliczenia z Użytkownikiem,
  2. zaistnienia konieczności wyjaśnienia okoliczności sprzecznego z przepisami prawa korzystania z serwisu,
  3. reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników – za wyraźną zgodą Użytkownika.

 

§3. Wykorzystanie danych.
 1. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w czasie korzystania z serwisu za zgodą Użytkownika jedynie na potrzeby użytkowania serwisu, w celach marketingowych lub w celach obsługi płatności za płatne elementy serwisu.
 2. W przypadku, gdyby Administrator serwisu miał wykorzystać dane osobowe w innych celach niż określone w ust. 1, zobowiązany jest uzyskać zgodę̨ Użytkownika przed ich przetworzeniem.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać́ udostępnione odpowiednim służbom lub organom w granicach ich kompetencji określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym np. sądom, prokuratorom lub Policji.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim obsługującym płatności za płatne elementy serwisu, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Brak zgody Użytkownika może utrudnić albo w niektórych przypadkach uniemożliwić świadczenie płatnych elementów serwisu.
 5. W przypadku zmiany celów przetwarzania danych osobowych, Administrator serwisu informuje o tym Użytkownika, który może na taką zmianę wyrazić zgodę albo odmówić jej wyrażenia.

 

§4. Zabezpieczenie danych osobowych.
 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Administrator serwisu przestrzega wszelkich regulujących tę kwestię powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Wymiana danych pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem serwisu w toku korzystania z serwisu jest szyfrowana za pomocą̨ bezpiecznego połączenia SSL.

 

§5. Zmiany Polityki Prywatności.
 1. Jeśli zaistnieją zmiany lub uzupełnienia PP, Administrator serwisu powiadomi Użytkowników o planowanej zmianie lub uzupełnianiach drogą elektroniczną na przypisany do konta danego Użytkownika adres e-mail, a jednocześnie zamieszczając stosowny ogólnodostępny komunikat w Serwisie.
 2. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany lub uzupełnienia PP, będzie miał on prawo żądania usunięcia jego danych osobowych przez Administratora serwisu.

 

§6. Pliki cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu.
 5. Administrator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. tworzenia statystyk, co do sposobów korzystania z serwisu przez Użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkowników w związku z logowaniem do serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi w ramach korzystania z serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła na kolejnych stronach.
 6. Przeglądarki internetowe niejednokrotnie domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego dokonania zmiany ustawień przeglądarki internetowej w tym zakresie, jak również usunięcie tych plików ze swojego urządzenia.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na sposób działania i dostęp do treści w ramach serwisu.

 

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ ZGODY I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Jako Użytkownik serwisu www.vivet.tv oświadczam, że zapoznałem się z powyższą Polityką Prywatności, zrozumiałem jej treść, jest ona dla mnie jasna i precyzyjna oraz w całości ją akceptuję.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że PERMA sp. z o. o. z siedzibą na ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań jest Administratorem serwisu www.vivet.tv i Administratorem udostępnionych przeze mnie danych osobowych.
 3. W sposób dobrowolny i świadomy wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w formularzu w procesie rejestracji w serwisie www.vivet.tv przez Administratora serwisu, którym jest PERMA sp. z o.o.
 4. W sposób dobrowolnych i świadomy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERMA sp. z o.o. w celach:
  1. prawidłowego użytkowania serwisu,
  2. dokonywania rozliczeń z Administratorem serwisu za płatne elementy serwisu.
 5. W sposób dobrowolny i świadomy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERMA sp. z o.o. w celach marketingu bezpośredniego lub zbierania danych statystycznych o sposobach korzystania przez Użytkowników z serwisu.
 6. Mam świadomość, że moje dane osobowe mogą zostać́ udostępnione przez PERMA sp. z o.o. odpowiednim służbom lub organom publicznym w granicach ich kompetencji określonych w przepisach prawa polskiego, w tym np. sądom, prokuraturze lub Policji.
 7. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez PERMA sp. z o.o. moich danych osobowych podmiotom obsługującym płatności w serwisie www.vivet.tv lub podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe PERMA sp. z o. o. w celu prawidłowego księgowania rozliczeń za korzystanie przeze mnie z płatnych elementów serwisu.
 8. Mam świadomość, że PERMA sp. z o.o. lub operator hostingowy mogą zapisywać informacje o parametrach połączenia (np. oznaczenie czasu, adres IP, lokalizacja), na co wyrażam zgodę dobrowolnie.
 9. Mam świadomość, że podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z serwisu www.vivet.tv, ale zdaję sobie sprawę, że brak podania stosownych danych osobowych lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może poważnie ograniczyć lub niekiedy uniemożliwić korzystanie z serwisu.
 10. Mam świadomość, że podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane przez PERMA sp. z o.o. przez cały okres istnienia konta użytkownika w serwisie, a także po jego usunięciu przez czas i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności ewentualnego sprzecznego z przepisami prawa korzystania z serwisu www.vivet.tv.
 11. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do wglądu w podane przeze mnie dane osobowe i mogę uzyskać do nich wgląd w panelu Użytkownika w ramach serwisu www.vivet.tv w dowolnym momencie.
 12. Mam świadomość, że mogę w każdej chwili żądać od PERMA sp. z o.o. sprostowania podanych przeze mnie danych osobowych lub ich usunięcia, czego mogę dokonać w panelu Użytkownika w ramach serwisu www.vivet.tv w dowolnym momencie.
 13. Mam świadomość, że mogę w każdej chwili żądać od PERMA sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, w szczególności w przypadku ich nieprawidłowości lub gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, czego mogę dokonać w panelu Użytkownika w ramach serwisu www.vivet.tv w dowolnym momencie.
 14. Mam świadomość, że mogę w każdej chwili wnieść do PERMA sp. z o.o. sprzeciw wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, czego mogę dokonać w panelu Użytkownika w ramach serwisu www.vivet.tv w dowolnym momencie.
 15. Mam świadomość, że mogę w każdej chwili żądać od PERMA sp. z o.o. udostępnienia mi podanych przeze mnie danych osobowych w pliku elektronicznym zapisanym w formacie powszechnie używanym, czego mogę dokonać w panelu Użytkownika w ramach serwisu www.vivet.tv w dowolnym momencie. Oprócz tego wiem, że mogę przekazać te dane innemu wybranemu przez siebie podmiotowi lub żądać, żeby PERMA sp. z o.o. bezpośrednio przekazała te dane wybranemu przeze mnie podmiotowi.
 16. Mam świadomość, że mogę w każdej chwili wycofać udzielone przeze mnie PERMA sp. z o.o. zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, czego mogę dokonać w panelu Użytkownika w ramach serwisu www.vivet.tv w dowolnym momencie. Zdaję sobie sprawę z tego, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na mocy zgody, którą udzieliłem wcześniej.
 17. Mam świadomość, że mogę w każdej chwili żądać od PERMA sp. z o.o. usunięcia wszystkich podanych przeze mnie danych osobowych, czego mogę dokonać w panelu Użytkownika w ramach serwisu www.vivet.tv w dowolnym momencie. Zdaję sobie sprawę z tego, że PERMA sp. z o.o. ma prawo nie usunąć tych danych osobowych, których obowiązek przetwarzania został nałożony na Administratora serwisu przepisami prawa polskiego lub Unii Europejskiej.
 18. Mam świadomość, że mam prawo niepodlegania decyzjom wywołującym wobec mnie skutki prawne lub podobnie wpływającym na mnie w inny istotny sposób, a opartym na przetwarzaniu moich danych osobowych wyłącznie w sposób zautomatyzowany (za pomocą systemów informatycznych), w tym za pomocą profilowania danych. Zdaję sobie sprawę, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych wyłącznie w sposób zautomatyzowany (za pomocą systemów informatycznych), w tym za pomocą profilowania danych, czego mogę dokonać w panelu Użytkownika w ramach serwisu www.vivet.tv w dowolnym momencie.
 19. Mam świadomość, że w przypadku naruszenia przez PERMA sp. z o.o. zasad i przepisów dotyczących przetwarzania moich danych osobowych, mogę wystąpić ze skargą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych albo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wiem, że jeśli naruszenie wyrządziło mi szkodę lub naruszyło moje dobra osobiste, przysługuje mi prawo dochodzenia od PERMA sp. z o.o. odszkodowania/zadośćuczynienia przed sądem powszechnym.


Tagi:  kamerki dziewczyny,  webcams free,  free cam show,  cam show,  sekskamera, seks kamera, kamera seks, sex kamera,  seks kamerki,  show up tv,  seks na żywo,  czaty video,  kamerki czat,  chat z kamerkami,  czaty z kamerka,  darmowe seks kamerki,  czat wideo,  cams xxx,  live cam show,  czat z kamera,  seks pokazy,  cuckold,  trójkąty,  czaty z kamerami,  seks randki,  Mamuśki,  lesbijki,  czat z kamerkami,  seks laski,  czat seks,  czat dla gejów,  kamera czat,  czat dla dorosłych,  kamerki seks,  kamerka czat,  seks live,  pokazy online,  kobiety na sex,  webcam czat,  czat na żywo,  czat cam,  chat kamerki,  czat kamerki na żywo,  czat dla geji,  kamerki online czat,  gejowski czat,  czat z kamerą i mikrofonem,  laski na zywo,  show kamera,  mineta online,  czat z kam,  seks kamerki za darmo,  video rozmowy online