Poniższy Regulamin określa zasady korzystania oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu www.vivet.tv, którego właścicielem i administratorem jest PERMA sp. z o.o. z siedzibą na ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań, (numer KRS: 0000640648; NIP: 7792447759, REGON: 365586721).

§1. Definicje.

Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Administrator – PERMA sp. z o.o. z siedzibą na ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań (numer KRS: 0000640648; NIP: 7792447759, REGON: 365586721);
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu lub odwiedzająca go, zarówno prowadząca transmisje publiczne lub prywatne w ramach serwisu, jak i nie prowadząca działalności transmisyjnej.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin zasad korzystania z serwisu, który znajduje się zawsze pod adresem: https:// vivet.tv/regulamin
 4. Serwis – portal WWW znajdujący się pod domeną www.vivet.tv, umożliwiający użytkownikom korzystanie ze wspólnej przestrzeni w internecie oraz nawiązywanie relacji interpersonalnych o charakterze sieci społecznościowej.
 5. Moneta – wirtualna jednostka, z której użytkownik może korzystać jedynie w ramach serwisu w celu nawiązywania relacji z innymi użytkownikami lub odblokowywania treści oferowanych przez innych użytkowników.
 6. Transmisja publiczna – proces przesyłania przez użytkownika treści audio lub wideo do innych użytkowników, dostępny dla ogółu użytkowników w ramach serwisu.
 7. Transmisja prywatna – proces przesyłania przez użytkownika treści audio lub wideo do innego lub innych użytkowników, wybranych i określonych przez transmitującego.

 

§2. Postanowienia ogólne.
 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest pełnoletniość użytkownika. Użytkownik składa oświadczenie, że ma ukończone 18 lat w momencie rejestracji w serwisie oraz przy każdym wejściu do serwisu.
 2. Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich i oświadcza, że posiada pełnię praw do wszelkich treści przez siebie prezentowanych.
 3. Użytkownik oświadcza że zdaje sobie sprawę, iż treści audio oraz wideo prezentowane na vivet.tv przez innych użytkowników nie są moderowane w sposób ciągły i nieprzerwany, a jedynie wyrywkowo albo w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa – w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i osobowych administratora, wobec czego mogą mieć charakter wulgarny, zawierać treści erotyczne oraz pornograficzne, jak również mogą ogólnie uchodzić i być odbierane za treści obraźliwe.
 4. Użytkownikowi zabrania się:
  1. transmitowania jakichkolwiek treści naruszających prawo, w tym prawo autorskie, a w szczególności utworów, do których nie posiada żadnego tytułu prawnego, takich jak: filmy, seriale, programy tv itp.;
  2. umieszczania w transmisjach jakiegokolwiek wizerunku osób trzecich bez ich wyraźnej zgody;
  3. prezentowania treści oraz dopuszczania się zachowań naruszających regulacje ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 553 z późn. zm.), a w szczególności treści lub zachowań wyczerpujących znamiona przestępstw określonych w art. 197 – 204 Kodeksu karnego;
  4. naruszania dobrego imienia, godności, czci lub innych dóbr osobistych pozostałych użytkowników, chyba że Ci wyrażą na takie zachowania wyraźną zgodę;
  5. reklamowania jakichkolwiek produktów lub usług;
  6. utrwalania transmisji innych użytkowników, a także ich wtórnego rozprowadzania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w ramach serwisu lub poza nim;
  7. przekazywania lub podawania do wiadomości innych użytkowników jakichkolwiek danych osobowych, danych kontaktowych, adresów stron internetowych itp.;
  8. organizowania w ramach serwisu gier losowych, w których stawką lub nagrodą byłyby monety nabyte w serwisie;
  9. oferowanie zapłaty w jakiejkolwiek formie poza serwisem skutkować będzie zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu;
  10. zakładania kilku kont dla tego samego użytkownika lub grupy użytkowników;
  11. wypłaty środów na takie samo konto bankowe z kilku kont użytkowników. Wypłata środków na takie samo konto bankowe jest możliwa po uprzednim uzyskaniu zgody od administratora portalu.
 5. Podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych, adresów stron internetowych lub innych danych umożliwiających kontakt poza serwisem będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu. Użytkownik rejestrując się w serwisie zgadza się na otrzymywanie droga mailową wiadomości (również reklamowych) od spółki będącej właścicielem portalu lub samego portalu.
 6. Użytkownik rejestrując się w serwisie zgadza się na otrzymywanie droga mailową wiadomości (również reklamowych) od spółki będącej właścicielem portalu lub samego portalu.
 7. Użytkownik korzysta z serwisu dobrowolnie, wobec czego może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.
 8. W przypadku złamania przez użytkownika jakiegokolwiek postanowienia regulaminu, administrator może zablokować konto użytkownika w serwisie bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 9. W przypadku złamania przez użytkownika prawa, administrator niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu blokuje konto użytkownika w serwisie bez uprzedzenia. Jednocześnie zarówno w przypadku złamania przez użytkownika prawa, jak i podejrzenia złamania prawa, administrator będzie w pełni współpracował z właściwymi organami ścigania, a w przypadku samodzielnego stwierdzenia takich naruszeń przez administratora – może on zawiadomić właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez użytkownika.
 10. Jakiekolwiek wątpliwości co do pełnoletniości użytkownika skutkować mogą niezwłocznym zablokowaniem konta użytkownika w serwisie przez administratora.
 11. Użytkownik oświadcza, że jest w pełni świadomy i akceptuje fakt, że treści prezentowane w ramach serwisu przez innych użytkowników nie stanowią własności administratora, nie są przez niego kontrolowane lub moderowane, w związku z czym mogą mieć charakter wulgarny, pornograficzny, obraźliwy lub inny.
 12. Administrator serwisu loguje adresy IP użytkowników, na co użytkownik wyraża zgodę.
 13. Administrator serwisu w sposób ciągły kontroluje naruszenia prawa lub regulaminu w ramach serwisu i blokuje wszelkie treści o charakterze łamiącym regulamin lub prawo, co może skutkować także zablokowaniem konta użytkownika prezentującego takie treści. Administratorowi przysługuje ponadto prawo blokady środków lub monet związanych w jakikolwiek sposób z naruszającymi regulamin lub prawo treściami, które następnie przepadają na rzecz administratora.
 14. Regulamin obowiązuje w każdej sferze działania serwisu, w tym także w ramach transmisji prywatnych.
 15. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą publikacji pod adresem: https://vivet.tv/regulamin nowej treści regulaminu.

 

§3. Transmisje.
 1. Użytkownicy mogą w ramach serwisu prowadzić transmisje publiczne i prywatne.
 2. Administrator lub serwis nie utrwalają w żadnej formie transmisji użytkowników.
 3. Zabraniane jest nagrywanie transmisji oraz ich powielanie lub jakiekolwiek rozpowszechnianie.
 4. Zabraniane jest publikowanie kilku transmisji o tej samej lub bardzo podobnej treści (te same osoby, takie samo pomieszczenie) z kilku kont w serwisie w tym samym czasie.
 5. Podczas transmisji (tak publicznej, jak i prywatnej) użytkownik transmitujący musi być ciągle i nieprzerwanie wyraźnie widoczny dla użytkowników uczestniczących w transmisji w formie „na żywo”. Zakazane jest prezentowanie wcześniej utrwalonych obrazów lub dźwięków w miejsce transmisji „na żywo” lub jej zastępowanie z wykorzystaniem innych środków. Transmisje naruszające te zasady będą przerywane przez administratora, a konto użytkownika prowadzącego taką transmisję może zostać zablokowane.
 6. W trakcie transmisji użytkownik transmitujący może zbierać od pozostałych użytkowników monety na określonych przez siebie zasadach i w celach wskazanych przez siebie.
 7. Zarówno użytkownicy transmitujący, jak i uczestniczący w transmisji nie mogą wzajemnie oferować sobie zapłaty w jakiejkolwiek formie poza serwisem lub przekazywać sobie jakichkolwiek danych umożliwiających kontakt z pominięciem serwisu. Takie zachowania stanowią naruszenie regulaminu i skutkują blokadą konta użytkownika w serwisie.

 

§4. Monety.
 1. Użytkownik w ramach serwisu korzysta z monet, które kupuje w serwisie, dokonując zapłaty kartą, przelewem, sms-em lub w innej dopuszczalnej w serwisie formie. Transakcje w ramach serwisu obsługiwane są przez autoryzowane portale płatnicze.
 2. Użytkownik zakupuje jedną monetę za kwotę prezentowaną aktualnie w procesie zakupu a minimalnie może zakupić w ramach pojedynczej transakcji liczbę 50 monet
 3. Użytkownik może przekazywać monety innym użytkownikom, czego dokonuje samodzielnie, dobrowolnie oraz na własny rachunek i odpowiedzialność.
 4. Użytkownik może wypłacić środki stanowiące równowartość monet otrzymanych od innych użytkowników (w liczbie co najmniej 500 monet dla jednej transakcji wypłaty środków) na swój rachunek bankowy, prowadzony w banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wypłaty środków na rachunek bankowy, środki wypłacane są użytkownikowi w kwocie pomniejszonej o należną administratorowi prowizję. Wartość jednej monety przy wypłacie to 0,11 zł. Monety są przelewane na konto użytkownika w ciągu 7 dni roboczych.
 5. W przypadku zakupionych przez użytkownika monet do wykorzystania w serwisie, które nie zostały przez niego w całości wykorzystane, użytkownik może wypłacić te środki (w liczbie co najmniej 500 monet dla jednej transakcji wypłaty środków) na swój rachunek bankowy, prowadzony w banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wypłaty środków na rachunek bankowy, środki wypłacane są użytkownikowi w kwocie pomniejszonej o należną administratorowi prowizję.
 6. Użytkownik nie może pośredniczyć w przekazywaniu monet pomiędzy jednym a innym użytkownikiem. Monety mogą być przez użytkownika przyjmowane jedynie na jego rachunek i konto w serwisie.
 7. Podejrzane lub budzące wątpliwości transakcje zakupu monet lub wypłaty środków stanowiących ich równowartość (w szczególności z punktu widzenia regulacji prawnych zapobiegających tzw. praniu brudnych pieniędzy) skutkują wstrzymaniem transakcji zakupu lub wypłaty środków. Ponadto, administrator może zablokować konto w serwisie użytkownika, który podjął próbę przeprowadzenia podejrzanej transakcji. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na wstrzymanie transakcji lub blokadę konta w serwisie.
 8. W przypadku gdy użytkownik zlikwiduje swoje konto w serwisie, monety przypisane do tego konta przepadają wraz z usunięciem konta.
 9. W przypadku blokady konta użytkownika w serwisie założonej przez administratora, użytkownik traci możliwość dysponowania monetami lub wypłaty środków stanowiących równowartość przypisanych do konta monet do czasu zdjęcia blokady jego konta przez administratora.
 10. Użytkownik dokonujący wypłaty środków stanowiących równowartość przypisanych do konta monet na rachunek bankowy odpowiada w pełni i wyłącznie za wykonanie ewentualnych zobowiązań podatkowych lub rozliczenie ewentualnych podatków, zarówno dochodowych, jak i obrotowych.

 

§5. Reklamacje.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji związanej z działaniem serwisu, w tym w szczególności dotyczącej zachowań innych użytkowników, prowadzonych transmisji, zablokowania jego konta w serwisie przez administratora lub naruszeń regulaminu.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, pod rygorem oddalenia reklamacji, reklamacje powinny być́ zgłaszane w terminie do 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, z wyjątkiem reklamacji dotyczących transmisji prowadzonych przez użytkowników, w którym to przypadku złożenie reklamacji możliwe jest jedynie do czasu zakończenia transmisji.
 3. Reklamację można złożyć pisemnie na adres administratora wskazany w zakładce „kontakt” w serwisie lub elektronicznie na adres e-mail: contact@vivet.tv, lub za pomocą przycisku „Zgłoś” w przypadku reklamacji dotyczących transmisji innych użytkowników.
 4. Reklamacja zawiera co najmniej:
  1. określenie użytkownika, który składa reklamację, wraz z odpowiednim adresem (wystarczające jest podanie aktywnego adresu e-mail);
  2. opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy wraz ze wskazaniem okresu jego zaistnienia;
  3. określenie żądania użytkownika;
  4. podpis Użytkownika składającego reklamację (nie dotyczy reklamacji wnoszonych w sposób inny niż drogą pisemną).
 5. Administrator poinformuje użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji w takiej samej formie, w jakiej do niego wpłynęła, jednakże w przypadku reklamacji złożonych za pomocą przycisku „Zgłoś” – w formie e-maila skierowanego na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Rozstrzygnięcie reklamacji oznacza zawiadomienie użytkownika o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zawiera co najmniej:
  1. określenie, czy reklamacja została uznana;
  2. w przypadku uznania reklamacji – określenie sposobu jej załatwienia;
  3. w przypadku nieuznania reklamacji – uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia.
 7. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 8. Zabronione jest składanie reklamacji na fakt nieuznania reklamacji lub powtórne składanie reklamacji dotyczącej tego samego zdarzenia, gdy uprzednio użytkownik złożył już reklamację. Taka ponowna reklamacja nie będzie przez administratora rozpatrywana.
 9. Użytkownik uczestniczący w transmisji prywatnej ma prawo zgłosić administratorowi reklamację dotyczącą tej transmisji, gdy transmisja narusza regulamin, prawo, jest niezgodna z deklarowanym przez transmitującego przebiegiem lub w rzeczywistości nie jest realizowana przez transmitującego. W przypadku złożenia takiej reklamacji, administrator blokuje monety przekazane przez użytkownika transmitującemu za przeprowadzenie transmisji prywatnej. Monety zostaną odblokowane po rozpatrzeniu przez administratora reklamacji. W razie jej uwzględnienia, administrator zwraca monety na konto użytkownika uczestniczącego w transmisji, a w przypadku jej nie uwzględnienia – monety zostają przekazane transmitującemu.
 10. Przerwanie transmisji prywatnej w czasie jej trwania przez transmitującego skutkować będzie zwrotem monet na rzecz oglądającego
 11. Przerwanie transmisji prywatnej w czasie jej trwania przez oglądającego skutkować będzie przepadkiem monet na rzecz Transmitującego
 12. Wszelkie wątpliwości w zakresie reklamacji dotyczących transmisji prywatnej administrator może rozstrzygać dowolnie, wedle swojego uznania.

 

§6. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin dostępny jest dla użytkowników w serwisie pod adresem: https://vivet.tv/regulamin i jest prezentowany oraz akceptowany w toku rejestracji użytkownika w serwisie.
 2. W przypadku spraw nieuregulowanych w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 – 03 – 2018 r.


Tagi:  seks kamerki,  free cam show,  live cam show,  sekskamera, seks kamera, kamera seks, sex kamera,  kamerki dziewczyny,  webcams free,  show up tv,  seks na żywo,  seks laski,  chat z kamerkami,  cam show,  trójkąty,  lesbijki,  czat z kamera,  kamera czat,  gejowski czat,  laski na zywo,  czat seks,  kamerki seks,  czat z kamerkami,  kamerka czat,  czat z kam,  czat dla geji,  kamerki czat,  kamery internetowe czat,  portale randkowe erotyczne,  darmowy wideo czat,  seks pokazy,  darmowe pokazy online,  video rozmowy online,  mineta online,  czaty video,  pokazy dziewczyn,  laski na chacie,  darmowe seks kamerki,  video czat bez logowania,  losowe kamerki internetowe,  czat video online,  portale z kamerami,  żetony kamerki,  cams xxx,  prywatne kamerki,  Mamuśki,  czat kamerki online,  kamerki online czat,  chat plus za darmo,  BongaCams,  czat dla dorosłych,  roksa,  show kamera,  kamerki online ludzie,  striptiz damski za darmo,  portal kamerkowy,  show kam,  czat laski,  czat cam,  seks live,  seks kamerki za darmo,  program tv, plan seks pokazów, program tv seks pokazów, planowane seks pokazy,  cuckold,  seks czat ruletka,  Sex pokazy przed kamerką,  rozmowy przez kamerkę internetowa,  gadanie przez kamerkę online,  czat o seksie,  pink,  video czat online,  laski czat,  seks na czacie,  sekskamery, seks kamery, seks kamery na żywo, seks kamery live,  Sex pokazy Skype,  chat kamera,  pokazy online,  seks czat darmowy,  polski seks czat,  darmowy sex blog,  darmowy czat z kamerkami,  darmowy seks czat,  kamerki chat,  czat gejowski,  czaty z kamerkami i mikrofonem,  czat z kamerą i mikrofonem,  showall.tv,  czat żetony,  czat kamerki na żywo,  czat wideo,  chat kamerki,  czat przez kamerę